Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Lauda Sion Salvatorem


  Lauda Sion Salvatorem
  lauda ducem et pastorem
  in hymnis et canticis.
  Chval, Sione, Spasitele, chval vůdce i pastýře v hymnech a písních.
  Quantum potes, tantum aude
  quia maior omni laude
  nec laudare sufficis.
  Jak jen můžeš, tak se snaž, neboť je třeba větší chvály, než na kterou stačíš.
  Laudis thema specialis
  Panis vivus et vitalis
  hodie proponitur.
  Zvláštní předmět chvály se dnes předkládá - živý a oživující chléb.
  Quem in sacrae mensa caenae
  turbae fratrum duodenae
  datum non ambigitur.
  Jenž byl na stole při svaté večeři nesporně dán skupině dvanácti učedníků.
  Sit laus plena, sit sonora
  sit iucunda, sit decora
  mentis iubilatio.
  Buď mu chvála plná, zvučná, radostná, důstojné plesání mysli.
  Dies enim solemnis agitur
  in qua mensae prima recolitur
  huius institutio.
  Dnes se opět provádí ten slavný den, ve kterém bylo dáno prvotní ustanovení stolu.
  In hac mensa novi Regis
  novum Pascha, novae legis
  phase vetus terminat.
  Na tomto stole nová oběť nového zákona a nového krále ukončuje starý věk.
  Vetustatem novitas
  umbram fugat veritas
  noctem lux eliminat.
  Nové zaměňuje to staré, pravda zahání stín, světlo rozhání noc.
  Quod in caena Christus gessit
  faciendum hoc expressit
  in sui memoriam.
  Co Kristus při večeři dělal, to ustanovil, že se má dělat na jeho památku.
  Docti sacri institutis
  panem, vinum in salutis
  consecramus hostiam.
  Učeni svatými naukami posvěcujeme chléb a víno v oběť spásy.
  Dogma datur christianis
  quod in carnem transit panis
  et vinum in sanguinem.
  Dogma je dáno křesťanům, že se chléb mění v tělo a víno v krev.
  Quod non capis, quod non vides
  animosa firmat fides
  praeter rerum ordinem.
  Co se nedá pochopit ani vidět, posiluje živá víra mimo řád věcí.
  Sub diversis speciebus
  signis tantum et non rebus
  latent res eximiae.
  Vznešené věci se skrývají v různých způsobách pouze ve znameních, ne ve věcech.
  Caro cibus, sanguis potus
  manet tamen Christus totus
  sub utraque specie.
  Tělo pokrmem, krev je nápojem: Kristus zůstává celý v obou způsobách.
  A sumente non concisus
  non confractus, non divisus
  integer accipitur.
  Od přijímajícího nezkrácený, nerozlomený, nerozdělený: přijímá se celý.
  Sumit unus, sumunt mille
  quantum isti, tantum ille
  nec sumptus consumitur.
  Ať přijímá jeden nebo tisíc, jek on, tak oni - přijímaný nemůže být spotřebován.
  Sumunt boni, sumunt mali
  sorte tamen inequali
  vitae vel interitus.
  Přijímají dobří i špatní, přesto s různým účinkem - život nebo zavržení.
  Mors et malis, vita bonis
  vide paris sumptionis
  quam sit dispar exitus.
  Pohleď, jak stejného úkonu je rozličný výsledek: smrt špatným a život dobrým.
  Fracto demum sacramento
  ne vacilles, sed memento
  tantam esse sub fragmento
  quantum toto tegitur.
  Když se láme tato svátost, nepochybuj, ale měj na paměti, že je v úlomku natolik, nakolik se skrývá v celku.
  Nulla rei fit scissura
  signi tantum sit fractura
  qua nec status, nec statura
  signati minuitur.
  Roztržení nenastává ve věci samé, zlomení, které nezmenšuje ani postavení ani postavu označovaného, se týká pouze znamení.
  Ecce panis angelorum
  factus cibus viatorum
  vere panis filiorum
  non mittendus canibus.
  Hle, chléb andělský učiněný pokrmem poutníků: pravý chléb synů, jenž se nemá házet psům.
  In figuris praesignatur
  cum Isaac immolatur
  Agnus paschae deputatur
  datur manna patribus.
  V různých předobrazech předznamenaný, jako Izák obětovaný, seslaný velikonoční Beránek, daný jako mana otcům.
  Bone pastor, Panis vere
  Iesu nostri miserere
  tu nos pasce, nos tuere
  tu nos bona fac videre
  in terra viventium.
  Dobrý Pastýři, živý chlebe, Ježíši, smiluj se nad námi: Pas nás, opatruj nás, dej nám vidět tvá dobra v zemi živých.
  Tu qui cuncta scis et vales
  qui nos pascis hic mortales
  tuos ibi commensales
  coheredes et sodales
  fac sanctorum civium.
  Amen. Alleluia.
  Ty, jenž vše víš a můžeš, který nás zde, smrtelníky, paseš: tvé zde na tomto světě spolustolovníky učiň spoludědici a společníky svatých v nebi.
  Amen. Aleluja.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková