Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Requiem  INTROITUS

  Requiem aeternam dona eis, Domine
  et lux perpetua luceat eis.
  Te decet hymnus, Deus, in Sion
  et tibi reddetur votum in Ierusalem.
  Qui audis orationem,
  ad te omnis caro veniet propter iniquitatem.
  Pokoj věčný dej jim, Pane
  a světlo věčné ať jim svítí.
  Tobě se zpívá hymnus, Bože, na Sionu
  a tobě se přináší oběť v Jeruzalémě.
  Tobě, který vyslyšíš prosby,
  k tobě přijde veškeré hříšné tělo.

  KYRIE

  Kyrie eleison
  Christe eleison
  Kyrie eleison
  Pane, smiluj se.
  Kriste, smiluj se.
  Pane, smiluj se.

  GRADUALE

  Requiem aeternam dona eis, Domine
  et lux perpetua luceat eis.
  In memoria aeterna erit justus:
  ab auditione mala non timebit.
  Pokoj věčný dej jim, Pane
  a světlo věčné ať jim svítí.
  Ve věčné paměti bude spravedlivý
  nebude se bát zlé zprávy.

  SEQUENTIA

  Dies irae dies illa
  solvet saeclum in favilla
  teste David cum Sibylla.
  Den hněvu, den onen, kdy bude v popelu zmařen svět, svědčí David a Sibylla.
  Quantus tremor est futurus
  quando iudex est venturus
  cuncta stricte discussurus.
  Jaký strach nastane, až přijde soudce, jež vše přísně rozsoudí.
  Tuba mirum spargens sonum
  per sepulchra regionum
  coget omnes ante thronum.
  Podivuhodný hlas trubky pronikající území hrobů shromáždí všechny před trůnem.
  Mors stupebit et natura
  cum resurget creatura
  judicanti responsura.
  Svět i smrt budou žasnout, když povstane stvoření v odpověď soudci.
  Liber scriptus proferetur
  in quo totum continetur
  unde mundus iudicetur.
  Napsaná kniha bude přinesena, jež obsahuje vše, podle čeho bude svět souzen.
  Iudex ergo cum sedebit
  quidquid latet apparebit
  nil inultum remanebit.
  Až zasedne soudce, objeví se, cokoli jest skryto, nic nezůstane nepomstěno.
  Quid sum miser tunc dicturus
  quem patronum rogaturus?
  Cum vix iustus sit securus.
  Jak se tehdy, já ubohý, budu hájit? Koho budu vzývat? Když i spravedlivý bude sotva bezpečný.
  Rex tremendae maiestatis
  qui salvando salvas gratis
  salva me, fons pietatis.
  Králi hrozné vznešenosti, jenž ty, jenž mají být spaseni, zdarma spasíš; spas mne, prameni spravedlnosti.
  Recordare, Iesu pie
  quae sum causa tuae viae
  ne me perdas illa die.
  Vzpomeň na mne, Ježíši spravedlivý, neboť jsem příčinou tvé cesty: nezatrať mne v onen den.
  Quaerens me, sedisti lassus
  redemisti crucem passus
  tantus labor non sit cassus.
  Hledaje mne, usedls znaven; vykoupils mne, vytrpěv kříž: kéž není tvá práce zbytečná.
  Iuste iudex ultionis
  donum fac remissionis
  ante diem rationis.
  Spravedlivý soudce, jež se mstíš, uděl dar odpuštění v den účtováni.
  Ingemisco tamquam reus
  culpa rubet vultus meus
  supplicanti parce Deus.
  Budu naříkat jako viník, vinou se zardí má tvář: prosícího ušetři, Bože.
  Qui Mariam absolvisti
  et latronem exaudisti
  mihi quoque spem dedisti.
  Který jsi odpustil Marii a vyslyšel kajícího lotra: i mně jsi tak dal naději.
  Preces meae non sunt dignae
  sed tu bonus fac benigne
  ne perenni cremer igne.
  Mé prosby nejsou tebe hodny, ale ty, dobrý, učiň laskavě, abych nebyl uvržen do žhavého ohně.
  Inter oves locum praesta
  et ab haedis me sequestra
  statuens in parte dextra.
  Vykaž mi místo mezi ovcemi, od kozlů mne odděl, nech mne stát po své pravici.
  Confutatis maledictis
  flammis acribus addictis
  voca me cum benedictis.
  Poté, co odejdou zavržení do plamenů žhavých, mne povolej s požehnanými.
  Oro supplex et acclinis
  cor contritum quasi cinis
  gere curam mei finis.
  Volám tě, pokorně skloněný, srdce zkroušené jako popel: pečuj o mne při mém konci.
  Lacrimosa dies illa
  qua resurget ex favilla
  Slzavý bude onen den, kdy povstane z popela
  Iudicandus homo reus
  Huic ergo parce, Deus.
  obviněný člověk k soudu: tehdy ho ušetři, Bože.
  Pie Iesu Domine
  dona eis requiem
  Amen.
  Dobrotivý Pane Ježíši, dej jim pokoj.
  Amen.

  OFFERTORIUM

  Domine Jesu Christe, Rex gloriae
  libera animas omnium fidelium defunctorum
  de poenis inferni et de profundo lacu:
  Libera eas de ore leonis
  ne absorbeat eas tartarus,
  ne cadant in obscurum.
  Sed signifer sanctus Michael
  repraesentet eas in lucem sanctam.
  Quam olim Abrahae promisisti et semini eius.
  Pane Ježíši Kriste, Králi slávy
  osvoboď duše věrných zemřelých
  z pekelných trestů a hlubin:
  Vysvoboď je ze lví tlamy
  ať je nepohltí podsvětí,
  ať nepadnou do temnot.
  Ale přejasný svatý Michael
  ať je doprovodí do svatého světla.
  Jak jsi slíbil Abrahámovi a jeho potomkům.
  Hostias et preces tibi Domine laudis offerimus
  tu suscipe pro animabus illis
  quarum hodie memoriam facimus:
  fac eas, Domine, de morte transire ad vitam.
  Obětmi a prosbami ti, Pane, vzdáváme chválu
  přijmi je za ony duše
  na které dnes pamatujeme:
  dej jim, Bože, přejít ze smrti k životu.

  AGNUS DEI

  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
  miserere nobis.
  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
  miserere nobis.
  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
  dona eis requiem.
  Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
  smiluj se nad námi.
  Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
  smiluj se nad námi.
  Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
  daruj jim pokoj věčný.

  COMMUNIO

  Lux aeterna luceat eis, Domine:
  Cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es.
  Requiem aeternam dona eis Domine
  et lux perpetua luceat eis.
  Světlo věčné ať jim svítí, Pane:
  Ať jsou navěky s tvými svatými, neboť jsi dobrý.
  Pokoj věčný dej jim, Pane
  a světlo věčné ať jim svítí.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková