Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Hospodine, Bože náš

  (Mešní píseň ke cti sv. Norberta – nápěv Kancionál č. 514, k přijímání)  Vstup

   1.
  Hospodine, Bože náš,
  dobra všeho zdroji,
  slabost našich srdcí znáš,
  duše sílíš k boji.
  Mnohé cestou svatosti
  k nebesům jsi vedl,
  Norbert v slzách lítosti,
  srdce k Tobě zvedl.
  Kyrie, eleison.
   2.
  Sláva Bohu, jásej ples
  výšinami ráje,
  lidem dobré vůle nes
  pokoj v zemské kraje!
  Norbert dobré vůle byl,
  láskou Tvou se vznítil,
  pro Tebe jen, Bože, žil,
  vzorem svým všem svítil.
  Kyrie, eleison.

  Před evangeliem

   3.
  Slovo Boží zvěstoval
  zbloudilému lidu,
  k pokání všech srdce zval,
  léčil jejich bídu.
  Nás též volá jeho hlas,
  ukazuje cestu,
  která jistě vede nás
  k nebeskému městu.
  Kyrie, eleison.
   4.
  „Norbert věrou veliký!“
  nazván byl svou dobou,
  přestál zápas všeliký
  s bludů temných zlobou.
  Pevnou buď vždy víra tvá
  v Boha Jezu Krista,
  tomu, kdo v ní vytrvá,
  korunu Pán chystá.
  Kyrie, eleison.

  K obětování

   5.
  Norbert svatý v oběť dal
  službě Boží sebe,
  chudým statky věnoval,
  aby získal nebe.
  S ním též Pánu podejme
  v oběť srdce vděčné,
  v dobrých skutcích skládejme
  poklady si věčné.
  Kyrie, eleison.
   6.
  „Svatý, svatý Hospodin!“
  plesej všechna země,
  s církví jásej v nebes týn,
  Norbertovo plémě!
  Jedinému v Trojici,
  tvorstva všeho Králi,
  zpívej, srdce věřící,
  písně věčné chvály!
  Kyrie, eleison.

  K přijímání

   7.
  Z končin rajských údělů
  z tajů hvězdné výše,
  přichází Pán andělů
  do pozemské říše.
  S Otcem svatým klaň se duch,
  vítej Krále slávy,
  uprostřed nás věčný Bůh
  trůn zde sobě staví.
  Kyrie, eleison.
   8.
  Beránku, jenž křížem svým
  snímáš hříchů tíži,
  blažen je, kdo kajícím
  srdcem se Ti blíží.
  Andělem byl míru zván
  Norbert, Otec drahý,
  kéž je k prosbě jeho dán
  nám též pokoj blahý!
  Kyrie, eleison.
   9.
  Plesal Norbert radostí,
  díky vzdával Pánu,
  přijímaje v Svátosti
  přetajemnou manu.
  K Ježíši spěj, duše má,
  k spáse všeho světa,
  kdo jej hodně přijímá,
  ráj mu v duši vzkvétá.
  Kyrie, eleison.

  Závěr

   10.
  Z Norbertovy svatyně
  prosebné slyš hlasy,
  žehnej věrné rodině,
  Bože věčné spásy!
  Láskou Tvou ať síleni
  na své pouti časné,
  na věky jsme spojeni
  v říši nebes jasné.
  Kyrie, eleison.
   11.
  Pod ochranou Matky Tvé,
  Paní rajských sborů,
  veď nás světlo zářivé
  Norbertova vzoru!
  Pro církev a národ svůj
  vše ať můžem dáti,
  při nás, Bože věčný, stůj,
  síly rač nám přáti!
  Kyrie, eleison.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková